Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leerkriebels diensten van welke aard dan ook aan haar klant levert.

Definities

1.2.1 Leerkriebels: eenmanszaak opererend onder de naam Leerkriebels, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht (81577400), zijnde leverancier van diensten aan haar klant. Hierna te noemen ’Leerkriebels’.

1.2.2 Klant: natuurlijke persoon, (school)organisatie of rechtspersoon die met Leerkriebels een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten. Hierna te noemen ‘klant’.

1.2.3 Begeleiding: alle soorten diensten die Leerkriebels in opdracht van haar klant aan het/de kind(eren) levert.

Totstandkoming van de overeenkomst

2. De overeenkomst tussen Leerkriebels en de klant met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de klant van een aanmeldingsformulier dan wel een schriftelijke orderbevestiging. Door ondertekening van een aanmeldformulier of orderbevestiging verklaart de klant deze Algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

BTW

3. De door Leerkriebels opgegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven, exclusief BTW. Leerkriebels kies voor een BTW-vrijstelling voor de dienst ’remedial teaching’. Het van toepassing zijnde BTW tarief is in beginsel 21% tenzij de van overheidswege anders wordt bepaald.

Betaling

4.1 De klant gaat ermee akkoord om de vergoeding voor de overeengekomen begeleiding binnen 14 dagen te voldoen op een door Leerkriebels te bepalen bankrekening. Eerst na ontvangst van de verschuldigde bedragen vindt de begeleiding plaats.

4.2 Is betaling na de in 4.1 genoemde termijn nog niet ontvangen, dan is de klant in verzuim zonder dat hiertoe een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

4.3 Wanneer de klant in verzuim is, is Leerkriebels gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

4.4 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Leerkriebels vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de klant. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Ontbinding

5. Wanneer de klant in verzuim is, is Leerkriebels gerechtigd om haar klant schriftelijk te berichten dat de verstrekte opdracht niet uitgevoerd zal worden onverminderd hetgeen gesteld wordt in artikel 4.1 t/m 4.4. De klant stemt er voorts mee in dat zij afstand doet van het recht om nakoming te vorderen.

Verhindering bij ziekte en/of onvoorziene omstandigheden

6.1 Wanneer de klant verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal de klant dit per ommegaande en minimaal binnen 24 uur van tevoren melden aan Leerkriebels. Dit kan telefonisch of per mail. Leerkriebels en haar klant zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken begeleiding zo spoedig mogelijk in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum. Bij niet of te laat afmelden, kan de gereserveerde tijd in rekening betracht worden.

6.2 Wanneer Leerkriebels verhinderd is als gevolg van ziekte en/of onvoorziene omstandigheden dan zal Leerkriebels dit per ommegaande melden aan haar klant. Leerkriebels en de klant zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken begeleiding zo spoedig mogelijk in te  halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Annulering

7.1 Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail of telefonisch plaats te vinden.

7.2 Bij annulering tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de begeleiding worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. In dat geval zijn alleen de kosten voor het opstellen van een handelingsplan verschuldigd.

7.3 Bij annulering tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de begeleiding wordt er 1 begeleidingsmoment in rekening gebracht.

7.4 Bij latere annulering dan vermeld in art. 7.3 worden er twee begeleidingsmomenten in rekening gebracht.

7.5 Bij annulering door Leerkriebels vindt restitutie plaats van de niet-gewerkte uren.

Auteursrechten

8. Auteursrechten op het opleidingsmateriaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere opleidingsmateriaal berusten de auteursrechten bij Leerkriebels en mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

9. De klant erkent dat Leerkriebels niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de begeleiding door Leerkriebels tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leerkriebels. De klant erkent voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting van Leerkriebels om de gestelde doelen bij de begeleiding te bereiken.

Geschillen

10. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Beperking aansprakelijkheid

Leerkriebels besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen (Fouten maken we allemaal…). U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Leerkriebels een fout of onjuistheid op deze website zo snel mogelijk herstellen. Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.