Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden Leerkriebels

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leerkriebels/ Yogakriebels diensten van welke aard dan ook aan haar klant levert.

Definities

1.2.1 Leerkriebels: eenmanszaak opererend onder de naam Leerkriebels en Yogakriebels, als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht (81577400), zijnde leverancier van diensten aan haar klant. Hierna te noemen ’Leerkriebels’.

1.2.2 Klant: natuurlijke persoon, (school)organisatie of rechtspersoon die met Leerkriebels een overeenkomst aangegaan is voor het leveren van diensten. Hierna te noemen ‘klant’.

1.2.3 Begeleiding: alle soorten diensten die Leerkriebels in opdracht van haar klant aan het/de kind(eren) levert.

Totstandkoming van de overeenkomst

2. De overeenkomst tussen Leerkriebels en de klant met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de klant van een aanmeldingsformulier dan wel een schriftelijke orderbevestiging. Door ondertekening van een aanmeldformulier of orderbevestiging verklaart de klant deze Algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Leerkriebels maakt een samenvatting van de afspraken van langdurige overeenkomsten.

BTW

3. De door Leerkriebels opgegeven tarieven voor haar dienstverlening zijn, tenzij anders opgegeven, 21% BTW.

Betaling

4.1 De klant gaat ermee akkoord om de vergoeding voor de overeengekomen begeleiding binnen 14 dagen te voldoen op een door Leerkriebels te bepalen bankrekening. Na ontvangst van de verschuldigde bedragen vindt de begeleiding plaats.

4.2 Is betaling na de in 4.1 genoemde termijn nog niet ontvangen, dan is de klant in verzuim zonder dat hiertoe een schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

4.3 Wanneer de klant in verzuim is, is Leerkriebels gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

4.4 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Leerkriebels vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de klant. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Ontbinding

5. Wanneer de klant in verzuim is, is Leerkriebels gerechtigd om haar klant schriftelijk te berichten dat de verstrekte opdracht niet uitgevoerd zal worden onverminderd hetgeen gesteld wordt in artikel 4.1 t/m 4.4. De klant stemt er voorts mee in dat zij afstand doet van het recht om nakoming te vorderen.

Verhindering bij ziekte en/of onvoorziene omstandigheden

6.1 ​Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. De klant dient er voor zorg te dragen dat hij/ zij tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken. 

6.2 ​Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat de klant niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. De klant blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd. 

6.3 De klant dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Leerkriebels.

6.4 ​Indien de klant een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Leerkriebels zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

6.5.1 Indien een afspraak door de klant wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Leerkriebels gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan de klant. Afwezigheid of annulering bij groepslessen ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichting. Er bestaat geen recht op restitutie van het lesgeld of het recht de lessen op een ander moment in te halen.

6.6 ​Leerkriebels is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Annulering

7.1 Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail of telefonisch plaats te vinden.

7.2 Bij annulering tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de sessie en/of activiteit worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. In dat geval zijn evt alleen de kosten voor het opstellen van een handelingsplan verschuldigd.

7.3 Bij annulering tot uiterlijk 7 werkdag voor aanvang van de sessie en/of activiteit wordt er 1 bijeenkomst in rekening gebracht.

7.4 Bij latere annulering dan vermeld in art. 7.3 worden alle begeleidingsmomenten/ bijeenkomsten in rekening gebracht.

7.5 Bij annulering door Leerkriebels vindt restitutie plaats van de niet-gewerkte uren.

Auteursrechten

8. Auteursrechten op het materiaal en aanvullende documentatie berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere materiaal berusten de auteursrechten bij Leerkriebels en mogen onder andere niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

9. De klant erkent dat Leerkriebels niet aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de begeleiding door Leerkriebels tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leerkriebels. De klant erkent voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting van Leerkriebels om de gestelde doelen bij de begeleiding te bereiken.

Geschillen

10.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

10.2 Bij een klacht kunt u deze stappen nemen.

Vertrouwelijkheid en privacy

11.1 Leerkriebels is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. ​Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant of kind is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

11.2 Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

11.3 Leerkriebels zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van klant en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees voor meer informatie mijn Privacy verklaring.

Beperking aansprakelijkheid

Leerkriebels besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen (Fouten maken we allemaal…). U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Leerkriebels een fout of onjuistheid op deze website zo snel mogelijk herstellen. Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.